Rein Sepa Selts

Rein Sepa Selts on loodud tõlkija Rein Sepa isiku  ja tema pärandi tutvustamiseks ja hoidmiseks.

Mittetulundusühingu Rein Sepa Selts põhikiri

I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Rein Sepa Selts (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Harju maakond (omavalitsuse nimi).
1.2 Ühingu eesmärgiks on on tõlkija Rein Sepa (1921-1995) pärandi hoidmine ja Eesti-Skandinaavia ning Eesti-Läti kultuurikoostöö s.h tõlketegevuse edendamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.3 Rein Sepa talu ja selle juurde kinnistatud maavalduse hooldamine.
1.2.4 Rein Sepa isiku ja loomingu tutvustamine.
1.2.5 Rein Sepa loomingulise tegevusega seostuvate kultuuriürituste korraldamine.
1.2.6. Eesti-Skandinaavia ning Eesti-Läti kultuurikoostöö edendamine.
1.2.7. Eesti keelde tõlgitavate kirjandusteoste väljaandmise toetamine.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna kuulub kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek. Juhatusest kuulub vähemalt kaks liiget üliõpilaskorporatsiooni Sakala.
3.4 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.2 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Asutatud: 10.02.2015
Juhatus: Jaanus Vaiksoo, Tiit Aleksejev, Anneli Sepp